"Všemohoucí, věčný Bože, Tys povolal svatého Ondřeje za apoštola, aby hlásal evangelium a byl pastýřem Tvé církve; na jeho přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen."(závěrečná modlitba z breviáře)  

Nadcházející události 

Při pohledu na Olomouc od jihu vytváří zvláštní dominantu v předměstské části prospektu vysoká jehlanovitá věž kostela sv. Ondřeje ve Slavoníně. Při bližším pohledu rozeznáme v průčelí kostela mohutnou zvonici s renesančním cimbuřím.

Farní kostel je zasvěcen sv. Ondřeji, který byl prvním apoštolem a bratrem Šimona-Petra. Jeho socha je na hlavním oltáři uprostřed a jeho atribut je kříž do písmene X na jakém byl ukřižován. Po stranách je sv. Petr a Pavel. Na stropních obrazech je znázorněn Ježíš, jak povolává Ondřeje a další rybáře, aby jej následovali. Na druhém obraze již hlásá Ondřej Boží slovo lidem (v jižním Rusku a na Balkáně) a na třetím obraze je jeho ukřižování v Patrasu.

 duben 2021

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2021

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl

Naléhavý úmysl:

Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí. 

Evangelizační úmysl Svátost smíření
Naléhavý úmysl bude vyhlášen v nejbližších dnech. 


Národní úmysl:

Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.


Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.

Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!


ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Často zjišťujeme, že lidská práva ve skutečnosti neplatí stejně pro všechny lidi. Podle papeže Františka "uznávání těchto práv je vstupní podmínkou pro sociální a ekonomický rozvoj dané země. Když je respektována důstojnost člověka a jsou uznávána a zaručována jeho práva, rozvíjí se také tvořivost a podnikavost a člověk může rozvinout mnoho činností pro společné dobro". (Fratelli tutti, 22) V České republice sice nežijeme v diktatuře nebo autoritářském režimu, přesto sociální nerovnost je pociťována velmi silně. V posledních měsících žijeme, jak snadno se může stát skutečností, že někdo přijde o základní prostředky k živobytí. To, že oběti zneužití moci se nemohou dovolat spravedlnosti, se týká celé společnosti a nevyhýbá se ani církevnímu společenství: s rozmanitými podobami porušování lidských práv (klerikalismus, mocichtivost, kmotrovství, stranictví, arogantnost) musíme zápasit stále. V dnešní křehké době se častěji ocitáme v situacích, kdy si hlouběji uvědomujeme vlastní bezmocnost. Modleme se za ty, kteří statečně usilují o aktuální a účinné řešení, zejména tam, kde se porušují základní lidská práva. Zároveň se modleme také sami za sebe, abychom v době, kdy se nás hlouběji dotýkají nejrůznější limity, dokázali za nimi spatřovat Tvář toho, který se pro nás na kříži učinil Bezmocným.

Národní úmysl

Velikonoční Kristus je všude tam, kde člověk trpí, věří, chválí a dovolává se jeho svatého jména. "Pane, kde chceš, abychom měli Velikonoce?" (srv. Mt 26,17) V letošním roce, více než jindy, je pro nás platné Ježíšovo slovo: "Dnes musím zůstat v tvém domě." (Lk 19,5) Nenechme si ujít velikonoční radost v našich domovech, když nebudeme moci do kostela. Oblékněme se svátečně, celý dům naplňme vůní, požehnejme našemu jídlu a zazpívejme své velikonoční aleluja. Naším křesťanským svědectvím je vztah-láska, která proměňuje naše lidství. Nestačí propagovat křesťanství, aby se v očích světa stalo jednou ze zajímavých forem života. Křesťan netouží po tom, aby se zalíbil nebo byl sympatický, a tím si druhé podmaňoval. Vítězí jiným způsobem: necháváme se milovat Tím, jehož krev činí naše lidství "bílým", totiž projevem Boží slávy, jeho lásky, místa jeho vlastní přítomnosti a zjevení. Když je naše láska milovaná, naše lidství se proměňuje a zjevuje Boha.